การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน เขตสุขภาพที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องสัมมนาเวลาดี ๔ ณ เวลา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด