วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สบยช.มีความเป็นเลิศในด้านการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้านและลดอันตรายจากยาและสารเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

งานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด : จัดตั้งและควบคุมคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน

โครงสร้างกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด