รายชื่อสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาล

ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ