รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

รายชื่อสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งหมดจำแนกตามประเภทสถานพยาบาล

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจัดตั้งสถานพยาบาล

ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ