การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ (เขตสุขภาพที่ ๖) ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ เวโล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522