การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการขอจัดตั้ง และระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคัทรียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานีี

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522