การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาและ รับรองคุณภาพตามข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน (เขตสุขภาพที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องวชิรวิทย์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522